Algemene Voorwaarden

 

Artikel 1.
Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van onze webshop zijn bij
 uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene
 Verkoop voorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat
 u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in
 welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere
 overeenkomsten ten behoeve van onze webshop worden bedongen, worden evenzeer
 bedongen ten behoeve van door onze webshop ingeschakelde tussenpersonen en andere
 derden.

1.5 Op alle kleuren getoond op onze websites kunnen geen rechten worden verleend. Deze kleuren betreffen plaatjes van kleding en de kleuren zullen per computerscherm anders geinterpreteerd worden. Onze plaatjes geven enkel een impressie van de kleur weer.

 

Artikel 2.
Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van onze webshop zijn vrijblijvend en onze webshop behoudt zich
 uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op
grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door onze
 webshop. Onze webshop is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde
 voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien
 een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt onze webshop dit mee binnen tien (10)
 werkdagen na ontvangst van de bestelling.

 

Artikel 3.
Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s,
 inclusief 21% BTW en exclusief  verzendkosten, eventuele belastingen of andere
 heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie. Er wordt overgegaan tot
 levering van de goederen na het voldoen van het volledige factuurbedrag op het
 genoemde rekeningnummer dat tijdens het bestelproces verschijnt.

3.3 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het
 bestelproces.

3.4 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode
 tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te
 annuleren.

 

Artikel 4.
Levering

4.1 De door onze webshop opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding
 van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht
 uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de
 overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan
 worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de
 bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat
 noodzakelijk is.

4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de
 producten gereed zijn voor verzending aan u. Levering tot aan de voordeur op de begane
 grond.

 

Artikel 5.
Eigendomsvoorbehoud

5.1 Het eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond
 van enige overeenkomst aan onze webshop verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico
 ter zake van de producten gaat op het moment van de aflevering op u over.

 

Artikel 6.
Reclames en aansprakelijkheid

6.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de
 overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u onze webshop daarvan
 zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, 
althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd
kennis te geven.

6.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden,
 heeft onze webshop de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te
 vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

6.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, kunt u conform het
 Herroepingsrecht het product binnen veertien  (14) werkdagen na aflevering aan onze webshop te
 retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de
 verpakking van het product onbeschadigd is en de eventuele plastic verzegeling op de
 verpakking niet is verbroken, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen
 voor uw rekening komen.

6.4 Op onze producten wordt fabrieksgarantie gegeven overeenkomstig de voorwaarden
 van onze leverancier.

 

Artikel 7.
Bestellingen/communicatie

7.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van
 bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander
 communicatiemiddel in het verkeer tussen u en onze webshop , dan wel tussen onze
 webshop en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en onze
 webshop , is onze webshop niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van
 opzet of grove schuld van onze webshop.

 

Artikel 8.
Overmacht

8.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft onze webshop in
geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op
 te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden,
 zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat onze webshop gehouden is
 tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven
 van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

8.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan onze webshop
 kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens
 de Wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening
komt.

 

Artikel 9.
Diversen

9.1 Indien u aan onze webshop schriftelijk opgave doet van een adres, is onze webshop
 gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan onze webshop
 schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden
 gezonden.
 Dit is mogelijk door tijdens het afrekenproces in de webshop het daartoe dienende aankruisvakje aan te vinken.

9.2 Wanneer door onze webshop gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend
 afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog
 directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht
 doen laten gelden op grond van het feit dat onze webshop deze Voorwaarden soepel
 toepast.

9.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere 
overeenkomst met onze webshop in strijd mochten zijn met enig toepasselijk
 rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden
 vervangen door een door onze webshop vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare
 vergelijkbare bepaling.

9.4 onze webshop is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te
maken van derden.

 

Artikel 10.
Toepasselijk recht en bevoegde rechter

10.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten
waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is
uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

10.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de
daartoe bevoegde rechter in Nederland.